ผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์

Image1

 

ปี พ.ศ.2555            

 • ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดชุมพร  ร่วมสัมมนาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้อย่างยั่งยืน จ.จันทบุรี (กรมส่งเสริมการเกษตร)
 • ตัวแทนเกษตรกรภาคใต้ตอนบน ทำงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจัดทำฐานข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้  ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา  กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 8  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เป็นสมาชิกสมาคมโรคพืชแห่งประเทศไทย (ตลอดชีพ)
 • เป็นสมาชิกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (ตลอดชีพ)
 •  เป็นสมาชิกหนังสือเคหะการเกษตร และหนังสือยางไทย รวมถึงการรับหนังสือยางเศรษฐกิจ,เมืองไม้ผล,  พืชพลังงาน, เกษตรโฟกัส  เพื่อเพิ่มข้อมูลความรู้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตร  ด้านพืช
 • เป็นนักวิชาการเกษตรอิสระ และที่ปรึกษาแผนธุรกิจเกษตร
 • เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการผลิตทุเรียน-มังคุด-ลองกอง  คุณภาพเพื่อการส่งออก
 • เป็นวิทยากรเกี่ยวกับความรู้ด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ฮอร์โมน  และปุ๋ย
 • เป็นวิทยากรเกี่ยวกับยางพารา และการเพิ่มน้ำยาง 3 – 5 เท่า โดยการใช้อุปกรณ์ ฮอร์โมนเอทธิลีน  ให้กับเกษตรกร เป็นต้น
 • เป็นประธานจัดงานเทศกาลกินทุเรียนฟรีที่ห้วยเหมือง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • คณะกรรมการบริหารจัดทำโครงการเปิดโลกวิชาการไม้ผล ครั้งที่ 7 จังหวัดชุมพร

 

ปี พ.ศ.2556

 • เลขาธิการสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพร
 • ประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลบ้านห้วยเหมือง
 • ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลคุณภาพบ้านห้วยเหมือง
 • อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
 • สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ระดับหมู่บ้าน)
 • คณะทำงานด้านสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายองค์กรเกษตรของสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
 • คณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ คณะทำงานย่อยสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ปี 2556
 • วิทยากรจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ ณ หมู่ที่ 13 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
 • ได้รับการเสนอชื่อร่วมคัดเลือก คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ พ.ศ.2550 ในฐานะตัวแทนเกษตรกรทำกิจกรรมด้านผลไม้ของจังหวัดชุมพร
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการทำสวนของจังหวัดชุมพร

A4-resize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *