ผลงานทางวิชาการ

porforlio

 • เลขานุการสมาคมชาวสวนทุเรียน 2 สมัย
 • เลขาธิการสมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร
 • ประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลบ้านห้วยเหมือง
 • ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลคุณภาพบ้านห้วยเหมือง
 • อาสาสมัครเกษตร ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด จ.ชุมพร
 • คณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ คณะทำงานย่อยสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ  ภาคใต้ปี 2552, 2553, 2554, 2555  และ 2556
 • สมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดชุมพร (ระดับหมู่บ้าน)
 • คณะทำงานด้านสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชน  และเครือข่ายองค์กรเกษตรของสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
 • ตัว แทนเกษตรกรทำสวนไม้ผลของจังหวัดชุมพร ได้รับการเสนอชื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาและบริหารการจัดการผลไม้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ พ.ศ.2550
 • วิทยากรจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ ณ  หมู่ 13 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 • วิทยากร เกี่ยวกับการจัดการผลิตทุเรียน มังคุด ลองกอง  คุณภาพเพื่อการส่งออก รวมทั้งเกี่ยวกับการจัดการสารกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน และปุ๋ย
 • เป็นวิทยากรเกี่ยวกับยางพารา และการเพิ่มน้ำยาง 3-5 เท่า โดยใช้อุปกรณ์ เพิ่ม ประสิทธิภาพ เอทเทอลีน
 • สวนทุเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรชวนสวน ได้ฝึกนักศึกษา
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการดีเด่นอันดับ 1 ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร สาขาอาชีพการทำสวน

ภาพผลงานเพิ่มเติม

[nggallery id=3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *