โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพไม้ผลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพไม้ผลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สู่ความยั่งยืนในอาชีพ บ้านห้วยเหมือง หมู่ 13 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

บ้านห้วยเหมืองมีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญของจังหวัดชุมพรมีการส่งออกและบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะทุเรียน ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 6400 ไร่ จากพื้นที่ผลิตทุเรียนของ อำเภอหลังสวน ทั้งหมด 18,539 ไร่ มีมูลค่าผลผลิตกว่า 10,000 ตัน เป็นดินแดนภูเขาสูงมีอากาศเย็น หมอกปกคลุมตลอดเกือบทั้งปี และสวนผลไม้ ที่นี่ยังมีการผลิตแบบเกษตรดีที่เหมาะสมทั้งทุเรียน-มังคุด สภาพสวนผลไม้ที่นี่ จะแตกต่างกับพื้นที่อื่น ของตำบลเดียวกันรวมถึงในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดชุมพร กล่าวคือ ผลไม้ที่นี่ จะสุกช้ากว่าที่อื่นอยู่ อย่างน้อย 15-1 เดือน ทำให้กลายเป็นจุดเด่นของพื้นที่ ที่มีความได้เปรียบของพื้นที่ในช่วงปลายฤดูกาล จึงทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงปลาย จึงมีผลที่ทำให้พื้นที่ ม.13 ต.นาขา อ.หลังสวน ขายผลผลิตได้ราคาสูงกว่าทั่วไปIMG_0061

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มไม้ผลคุณภาพบ้านห้วยเหมือง ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพไม้ผล การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้ผลให้เกิดความยั่งยืน และการจัดกิจกรรมกลุ่มเกิดความสามัคคีในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชาวสวนผลไม้ที่นี่ และได้ให้เกษตรกรนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาการแบกหามผลทุเรียนจากภูเขา ได้ไม่บอบช้ำ ซื้อเป็นวิถีภูมิปัญญาที่น่าสนใจ การจัดโครงการภายใต้ชื่อ “เทศกาลกินทุเรียนฟรี เมืองทุเรียนล้านต้น บ้านห้วยเหมือง เมืองในหมอก”

[nggallery id=6]