Category Archives: Uncategorized

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพไม้ผลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพไม้ผลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สู่ความยั่งยืนในอาชีพ บ้านห้วยเหมือง หมู่ 13 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพทุเรียน และความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่วิชาการสู่เกษตรกร นักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับมังคุด ทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออก ร่วมกับ

ประมวลผลภาพกิจกรรม เทศการกินทุเรียนฟรี ที่ห้วยเหมือง เมืองในหมอก ปี 55

ประมวลผลภาพกิจกรรม เทศการกินทุเรียนฟรี ที่ห้วยเหมือง เมืองในหมอก เมืองทุเรียนล้านต้น บ้านห้วยเหมือง เมืองในหมอก โดยในงานพบกับ กิจกรรม